Charakteristika organizácie

Príspevkovú organizáciu Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja zriadilo zastupiteľstvo BSK k 30.6.2021 za účelom vykonávania správy, údržby a rekonštrukcií ciest ll. a lll. triedy, mostov a ostatných objektov a súčastí na cestách ll. a lll. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja a nachádzajú sa na jeho území a na uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

Predmetom činnosti SC BSK je najmä:

a) zabezpečenie technickej evidencie ciest a ich súčastí;
b) letná a zimná údržba a opravy ciest a ich súčastí s cieľom odstránenia závad v zjazdnosti v dôsledku opotrebenia a poškodenia ciest a ich súčastí;
c) údržba a opravy mostov a ich súčastí;
d) vykonávanie rekonštrukcií ciest, mostov a ich súčastí;
e) zabezpečenie prehliadok ciest a mostov;
f) verejné obstarávanie;
d zostavenie plánu údržby a opráv ciest a mostov;
h) vypracovanie operačných plánov zimnej údržby na cestách vo svojej správe, a to s prihliadnutím na cesty l. triedy a diaľnice, ako aj vo vzťahu k dotknutým miestnym a účelovým komunikáciám;
i) zabezpečenie d’alších činností vyplývajúcich z cestného zákona , vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa
vykonáva cestný zákon a rezortných technických predpisov;
j) plnenie úloh vo veciach výkonu priameho investora, investora pri príprave a výstavbe ciest, predinvestičná a investičná príprava, realizácia stavieb, špeciálne a odborné činnosti investičnej výstavby;
k) zabezpečenie aktualizácie a správy informačného systému cestného hospodárstva, vykonávanie dopravných prieskumov, diagnostiky vozoviek a mostov a systému hospodárenia s vozovkami a mostami.

Štatutárnym orgánom SC BSK je riaditeľ, ktorý vykonáva svoju funkciu v súlade s právnymi predpismi a uzneseniami Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a za činnost‘ a hospodárenie zodpovedá zriaďovateľovi.

Organizačná štruktúra

Riaditeľ

               Oddelenie verejného obstarávania

                Úsek správy ciest a investícií       

                                Oddelenie technickej správy ciest

                Úsek údržby a opráv

                                Oddelenie údržby a opráv ciest

                                Stredisko Malacky

                                Stredisko Senec

                                Stredisko Pezinok

                Úsek správy majetku

                                Oddelenie správy majetku

                Úsek ekonomický a finančný

                Personálny úsek