Bežná údržba ciest

Čistenie vozoviek, krajníc
Čistenie a údržba priekop, rigolov, priepustov
Vysprávky povrchu rôznym spôsobom
Zalievanie trhlín
Úprava medzníkov a obrubníkov
Údržba, zrezávanie krajníc
Čistenie a údržba cestnej kanalizácie, vpustov, šácht
Zriadenie, čistenie, oprava, výmena a likvidácia zvislého dopravného značenia
Vodorovné dopravné značenie
Údržba a opravy oceľových zvodidiel, zábradlí, smerových stĺpov, zrkadiel
Údržba a čistenie odstavných plôch
Starostlivosť o stromy, kry, trávnaté porasty
Likvidácia divokých skládok
Separácia odpadu, uskladnenie odpadu na verejných skládkach
Odstraňovanie následkov havárií a mimoriadnych udalostí
Zriadenie a likvidácia čiastočnej uzávierky, označenie prekážky na vozovke
Prehliadky a dozor nad cestami