Správa ciest, mostov a ostatných objektov

Prehliadky ciest II .a III. triedy vo vlastníctve BSK
Prehliadky mostov vo vlastníctve BSK,
Plánovane, príprava a realizácia ciest vo vlastníctve BSK podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest zosúladené s koncepciou BSK,
Poskytovanie informácií a podkladov o plánovaní a výstavbe ciest vo vlastníctve BSK na účely spracovania koncepcie diaľnic a ciest bezplatne MDPT SR,
Vykonávanie sčítania cestnej dopravy na cestách vo vlastníctve BSK v čase sčítania vo vlastnom mene a na vlastné náklady,
Poskytovanie údajov o zjazdnosti ciest MDPT SR a údajov z technickej evidencie ciest a MK vo vlastníctve BSK,
Zabezpečenie stavebno-technického vybavenia ciest vo vlastníctve BSK podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
Zabezpečenie pasportizácie ciest, odsúhlasovanie PD, vyjadrovanie, inžinierska činnosť, majetkovoprávna činnosť,
Zabezpečenie investičnej činnosti na cestách vo vlastníctve BSK,
Zabezpečenie činnosti zakrývania, odstraňovania a likvidácie nepovolených reklamných zariadení na cestách vo vlastníctve BSK a ich ochranných pásmach,
Zabezpečenie ďalších činností vyplývajúcich z práv a povinností stanovených zákonom č.135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.